FacebookTwitterYoutube

###### . . .

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Úvodní ustanovení
  2. Objednávka a dodávka zboží
  3. Kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží
  4. Záruka, reklamace
  5. Závěrečná ustanovení

1.Úvodní ustanovení


1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují podmínky dodání zboží uvedeného a blíže specifikovaného na stránce www.DESSUE.com (dále jen „zboží“) a prostřednictvím společnosti EFH Store, s.r.o. , Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 51143437 , zberné miesto pre Českú republiku: Masarykova 1307, 691 51 Lanžhot , zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava V, oddíl C, vložka č.. 32842/S (dále jen „Prevádzkovateľ“).

1.2 Objednáním zboží zákazník ( výhradně fyzická osoba nepodnikatel ) prohlašuje, že se seznámil s těmito OP a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Stejně tímto zákazník souhlasí s možností používání prostředků komunikace na dálku uvedenými v těchto OP.

1.3 OP jsou součástí objednávky na jejímž základě si zákazník ( výhradně fyzická osoba nepodnikatel ) objednává zboží, přičemž práva a povinnosti smluvních stran neupravené v objednávce upravují tyto OP. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními objednávky a OP mají vzájemně potvrzené odlišná ustanovení objednávky přednost před ustanoveními OP.
.=

1.4 Registrací zákazník souhlasí s odběrem novinek. Odhlášení z odběru novinek zákazník provede tak, že do kolonky „novinky e-mailem“ na webstránce zadat e-mail který použil při registraci a bude vyřazen ze seznamu zasílatelů novinek e-mailem i slevových kupónů které se zasílají zákazníkům který souhlasí s odběrem novinek. Takovému zákazníkovi nevzniká nárok na uplatnění slevy z takto distribuovaných slevových kupónů.
 

2. Objednávka a dodávka zboží


2.1 Zákazník si objednává zboží, na základě řádně a úplně vyplněné elektronické objednávky uvedené na stránce www.DESSUE.com. Prevádzkovateľ je oprávněn požadovat od zákazníka ověření objednávky. V případě, že zákazník odmítne potvrdit objednávku, objednávka se považuje za neplatnou. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, případně e-mailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla Prevádzkovateľ po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Potvrzená objednávka (nebo její část) ze strany Prevádzkovatele je považována za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží, platbu, přepravu, způsob a termín doručení.

2.2 Prevádzkovatel si vyhrazuje právo na stornování objednávky bez udání důvodu. O této skutečnosti bude následně zákazník informován administračním e-mailem.

2.3 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že objednané zboží se nevyrábí nebo nedodává nebo pokud došlo k výrazné změně cen zboží. V tomto případě prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího. V případě, že hodnota zboží již byla uhrazena, peníze budou kupujícímu bez zbytečného prodlení vráceny.

2.4 Prevádzkovatel zasílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce. Zákazník prohlašuje, že adresa, kterou uvedl jako adresu zaslání zboží je jeho adresou na kterou je oprávněn přijímat zásilky.

2.5 Prevádzkovatel zasílá – expeduje zboží do 1–2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky, nejpozději však do 30 dnů. Prevádzkovatel je oprávněn nedodat objednané zboží v případě, že se v den objednání zboží toto zboží nenachází na skladě.

2.6 V souladu s ustanovením § 13 odst.. 1) zákona č.. 108/2000 Z.z. o zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty nad rámec 30 dnů v případě, že dodavatel uvedenou lhůtu na dodání objednaného zboží překročil. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv po oznámení telefonicky, písemně, faxem nebo e-mailem Prevádzkovatela .

2.7 Zákazník Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením.

2.8 Prevádzkovatel je oprávněn odmítnout dodat zboží v případě, že:

  1. objednávka nebyla vyplněna řádně v souladu s pokyny na její vyplnění,
  2. objednatel je osobou, která je vůči Prevádzkovatelovi dlužníkem z jakéhokoli vztahu.

2.9 Prevádzkovatel přebírá riziko poškození zboží během přepravy.

2.10 Zákazník je oprávněn ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení zboží vrátit zboží na adresu Prevádzkovatela v případě, že zboží není zbožím, který byl prostřednictvím webové stránky zákazníkům objednané jakož i v případě, že zboží bylo zákazníkovi doručen poškozený. V obou případech je zákazník oprávněn vrátit zabalené zboží Prevádzkovatelovi. Následně Prevádzkovatel vrátí zákazníkovi částku ve výši uhrazené kupní ceny výhradně na účet uvedený v objednávce resp. v průvodním dopise s vrácené zásilkou. Ve lhůtě 14 kalendarnich dnů ode dne převzetí zboží zákazníkem je zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit formou zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu DESIGNER-EUS uvedenou v záhlaví těchto OP. Odstoupením zákazníka od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Následně Prevádzkovatel ve lhůtě maximalne 30 dnů (Zásilky Jsou hromadné vyzvednutý každou středu a cca 2 dny trvá přeprava na Slovensko. Za datum doručení zásilky sa považuje doručení na Slovensko.) ode dne odstoupení od smlouvy vrátí kupní cenu, kterou zákazník uhradil za zboží. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.Po uplynutí lhůty 14 kalendárních dnů, nejpozději však do 30dní od převzetí zásilky je možná výměna zboží za jiné zboží po dohodě s prodávajícím. V případě výměny zboží za jiné zboží se postupuje tak že platí ceny zboží v den objednání zboží, takto se postupuje v případě akcií nebo výprodeje.

Zboží musí být zabaleno tak, aby se nepoškodil při přepravě, včetně krabiček ve kterých je prádlo originálně zabalené – jsou součástí zboží! – Nepoužívejte obálky ale krabičky ve kterych jste zboží obdrželi. Při poškození originálních krabiček, které jsou součástí zboží se má za to že zboží je poškozeno zákazníkem a tehdy zaniká právo vrácení zboží podle tohoto bodu.Pro Českou Republiku můžete využít naši pobočku v Lanžhote z důvodu nižšího poštovného, tedy zboží nemusíte zasílat na Slovensko. (Sumarizace zásilek je každou středu a zásilka s výměnou Vám přijde následující pondělí, úterý. V případě, že požadujete dřívější výměnu využijte Slovensku adresu – nevýhoda vyšší poštovné za doručení na Slovensko a ne vždy je to rychlejší – závisí to od pošty připadne kurýra DESSUE, Masarykova 1307, 691 51 Lanžhot / Česká Republika (adresa je uvedena i na daňovém dokladu – faktuře).

2.11 Do momentu převzetí zboží zákazníkem, zboží zůstává ve vlastnictví Prevádzkovatela .

2.12 Zákazník se zavazuje užívat zboží v souladu s návodem k použití.
 

3. Kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží


3.1 Zákazník se zavazuje uhradit kupní cenu za zboží ve výši, která byla zveřejněna na www.DESSUE.com v den objednání zboží zákazníkům a která je zároveň uvedena na faktuře dodané spolu s fakturou navýšenou o náklady na dodání.
 

4. Záruka, reklamace


4.1 Zákazník je oprávněn reklamovat dodané zboží ve lhůtě 24 měsíců ode dne jeho převzetí zákazníkem na adrese uvedené v záhlaví těchto OP (na stejnou adresu je zákazník oprávněn zasílat i případné stížnosti). Během této doby Prevádzkovatel všechny reklamované vady, nedostatky a závady odstraní bezplatně. V případě, že odstranění závady není vzhledem k povaze chyby, závady nebo nedostatku možné, zákazník má nárok na odstoupení od kupní smlouvy a následné vrácení kupní ceny resp. na snížení kupní ceny.

4.2 Záruka se nevztahuje na chyby, závady, nedostatky a poškození, které vznikly v důsledku používání, opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného ošetřování zboží ze strany zákazníka.
 

5. Závěrečná ustanovení


5.1 Veškeré právní vztahy vznikající mezi Prevádzkovatelom a zákazníkem se řídí právními předpisy Slovenskej Republiky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.). Ve věcech neošetřených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení Obchodního zákoníku SR.

5.2 Zákazník registrací, objednávkou souhlasí se zasíláním novinek e-mailem a sms. Odhlášení z odběru novinek může zrealizovat kdykoliv. Odhlášením z odběru novinek zaniká nárok na uplatnění slev a akci z takto distribuovaných speciálních akcí.

5.3 Prevádzkovatel je oprávněn tyto OP jednostranně měnit, přičemž každou změnu uskuteční formou zveřejnění na www.DESSUE.com v obchodních podmínkách

5.4 Zásilky expeduje servisní společnost Newone, spol. s r.o..

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.02.2016.

Orgán dozoru: Inspektorát Slovenská obchodní Inspekce – Bratislava.

Zákaznický servis : najdeš zde

více informací o VÝMĚNY ZBOŽÍ a VRÁCENÍ ZBOŽÍ najdeš zde

Případně Nás stačí prozvonit a zavoláme Vám zpět…Košík
Položek v košíku: 0
0 počet
0 kč
Nabízíme doručení do: